Doel, Missie en Visie

Het Doel dat we willen bereiken

De Stichting heeft ten doel op een laagdrempelige manier mensen met elkaar in contact te brengen door middel van een wekelijkse gezamenlijke maaltijd. Deze maaltijd is geheel gratis, maar een vrijwillige bijdrage ter compensatie van de kosten wordt zeer gewaardeerd.

Deze doelstelling is ontleend aan de volgende missie en visie:

De Missie die we nastreven

Gedreven door de liefde voor de medemens wil het bestuur van Stichting SpreekSmakelijk zich inzetten om op een actieve manier om te zien naar de inwoners van Asperen. Hierbij richt de stichting zich op alle inwoners van Asperen en omgeving, zonder onderscheid te maken naar leeftijd, ras, afkomst, geloof o.i.d..

De Visie waaruit we werken

De stichting wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en de sociale cohesie in Asperen en omgeving door:

  • onderlinge contacten tussen inwoners te faciliteren en te stimuleren;
  • verbinding te leggen tussen verschillende  doelgroepen om zo (hulp)vraag en aanbod met elkaar proberen te verbinden;
  • inwoners met een krappe beurs te ondersteunen;
  • een sociaal isolement waarin sommige inwoners verkeren, te verkleinen.

Wilt u ons hele beleidsplan lezen? Dat kan, download het hier: